Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Тернівської міської ради Дніпропетровської області

 

Моніторинг навчально-виховного процесу

 

 

САМОАНАЛІЗ ІЗ ПИТАНЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Назва навчального закладу: Комунальний заклад «Тернівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради Дніпропетровської області»

 

ПАРАМЕТРИ

САМОАНАЛІЗ

 

1.НАЯВНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

 

 

 

 

 

 

Закон України про освіту

 

Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 

Указ Президента України №1013/2005 від 04.07.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”

 

Постанова Кабінету Міністрів України №1095 від 25.08.2004 р. «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

 

Постанова Кабінету Міністрів України  №1312 від 31.12.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти та спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удосконалення діяльності навчальних закладів.»

 

Положення про внутрішній моніторинг (затверджено педагогічною радою від 30.08.10 р., протокол № 8), накази по школі.

 

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПИТАНЬ МОНІТОРИНГУ

 

 

- планування роботи з моніторингу якості освіти

¯                 розділ «Внутрішній моніторинг» в річному плані школи;

¯                 розробка перспективного плану внутрішньошкільного контролю на 2009-2014, 2015-2020 роки;

¯                 питання моніторингових досліджень, їх проведення та аналізу в планах роботи шкільних  методичних об’єднань, планах роботи творчої групи, шкільної ПМПК.

 

- проходження тематичних курсів з питань моніторингу

2013 рік, директор Афанасьєва С.О., модуль «Моніторингові дослідження», під час проходження курсів «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»;

2014 рік, заступник директора з НВР Манець Н.І. курси «Сучасні підходи до проведення моніторингових досліджень»;

2014 рік, заступник директора з НВР Цеглицька В.А., тренінг «Педагогічна діагностика як складова педагогічного моніторингу»;

2015 рік, заступник директора з НВР Смалій М.П., модуль «Моніторингові дослідження», під час проходження курсів «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» (захист курсової роботи «Моніторингові дослідження в навчально-виховному процесі»).

 

- проведення чи участь у конференціях, семінарах, виставках тощо

Результати моніторингових досліджень використовуються під час підготовки та проведення шкільних, міських , обласних семінарів. Досвід роботи школи, що включав в себе результати моніторингових досліджень  з питань впровадження ІКТ, педагогічного моніторингу та моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, був представлений на виставці « Інноватика в сучасній освіті».

 

Рік

Тематика

Рівень

 

2012-2013

Виставка «Інноватика в сучасній освіті»

Міжнародний м. Київ

 

2013-2014

Виставка «Інноватика в сучасній освіті»

Міжнародний м. Київ

 

2014-2015

Виставка «Інноватика в сучасній освіті»

Міжнародний,м. Київ

 

2014

Семінар бібліотекарів «Шкільна бібліотека - центр впровадження інформаційно-комунікативних технологій та розвитку культури читання»

Обласний

 

2013

Психолого-педагогічний консиліум щодо організації навчання п’ятикласників

Шкільний

 

2013

Практичний семінар «Формування ключових компетентностей учнів за новим Державним стандартом початкової освіти»

Міський

 

2014

Практичний семінар вчителів гуманітарного циклу «Комплексний підхід до формування орфографічної компетентності учнів»

Міський

 

2015

Семінар-практикум «Самоосвіта та зростання професійної майстерності педагогів як підсумок роботи над методичною проблемою»

Шкільний

 

2016

Практичний семінар керівних кадрів «Творчо-пошукова діяльність педагогічних працівників в системі методичної роботи»

Міський

 

- наявність друкованої продукції

Рік

Назва публікації

Автор

 

 

2015

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, як один із дієвих механізмів інтенсифікації навчального процесу

Смалій М.П.

 

- висвітлення питань моніторингу якості освіти через інтернет-ресурс

На сайті школи, адреса: http://ternovka7school.klasna.com/

 

 

- наявність періодики, методичної літератури з питань моніторингу в методичному кабінеті, шкільній бібліотеці, бібліографії

     -  фахові журнали для учителів – предметників видавництва «Основа»

 

-         Журнал «Управління школою»

 

-         Журнали «Директор школи», «Завуч»

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНО ГО МОНІТОРИНГУ

 Алгоритм організації:

1.  Визначення проблем освітнього процесу у навчальному закладі.

 2.  Розробка  інструментарію для проведення моніторингу.

 3.  Обробка та аналізу даних.

 4.  Вироблення методичних рекомендацій та управлінських  рішень.

 5.  Проведення  корекційної  роботи з використанням методичних рекомендацій.

 

- положення

- накази

Положення про внутрішній моніторинг затверджене на засіданні педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2010 р.), узгоджено на засіданні ПК, накази щодо відповідального за внутрішній моніторинг та плану його проведення на навчальний рік (щорічно, вересень).

 

- методи, інструментарій

Методи:спостереження, порівняння, вимірювання, аналіз і синтез, моделювання, формалізація, гіпотеза та припущення, системний підхід, тестування, опитування,збір статистичних даних.

Інструментарій: аналіз статистичної звітності, соціологічні дослідження, інтерв’ювання,самооцінка, діагностичне спостереження, тестування, анкетування, опитування, картки-спостережень, аналіз відвідування уроків.

 

- види, напрями моніторингів

Види моніторингів:

- за призначенням (інформаційний та управлінський);

- за засобами, що використовуються для проведення моніторингу

(педагогічний, психологічний, соціологічний, медичний, статистичний, ресурсний, кадровий, управлінський);

-за рівнем проведення(шкільний, міський, обласний, національний )

- за суб’єктом проведення (зовнішній та внутрішній)

Напрями:

- моніторинг узгодження управління

- діагностичний моніторинг

- моніторинг діяльності

- статистичний моніторинг

- психологічний моніторинг

- внутрішній моніторинг ефективності

- педагогічний моніторинг

- освітній моніторинг

- учнівський моніторинг

- моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів

- моніторинг результативності НВП

 

- етапи проведення досліджень

- підготовчий -  постановка мети, визначення об’єкта, встановлення термінів проведення, підбір інструментарію;

- практичний – збір інформації через проведення співбесід, тестувань, анкетувань, відвідування уроків, проведення зрізів знань, позакласних заходів;

-  аналітичний – аналіз і систематизація інформації, розробка рекомендацій, формування висновків.

 

- методи обробки результатів

Математична статистика, факторний аналіз, описове пояснення, графічне зображення результатів моніторингу на графіках та діаграмах

 

- наявність аналітичних матеріалів

Узагальнені матеріали за напрямами моніторингових досліджень діяльності школи за 2008-2013 р.р., 2013-2016 р.р.

 

- наявність методичних рекомендацій за результатами  досліджень, управлінські рішення, оприлюднення, контроль за виконанням

Рекомендації, управлінські рішення та аналіз їх виконання висвітлено в узагальнених матеріалах моніторингових досліджень, рішеннях педрад, нарад при директорі, протоколах шкільних методичних об’єднань, протоколах батьківських зборів, шкільної ПМПК, використовуються під час планування науково-експериментальної роботи школи.

 

- корекційна робота

 (проведена методичною службою школи, вчителями, психологом, класними керівниками, класоводами з учнями, батьками, педагогами іншими учасниками НВП), наявність корекційних карток

Корекційна робота практичного психолога щодо адаптації до навчання:

-      в вересні – жовтні кожного року проводиться консультативна та просвітницька робота з батьками першокласників, спрямованої на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги дітям;

-      групові і індивідуальні консультацій педагогів стосовно вироблення єдиного підходу до окремих дітей і єдиної системи вимог до класу з боку різних педагогів, що працюють з класом (вчитель фізкультури, вчитель музики, англійської мови. (листопад);

-      організація індивідуального і групового консультування і просвіта батьків за результатами діагностики. (листопад);

-      просвіта і консультування педагогів з питань навчання і спілкування з окремими школярами і однолітками в цілому;

-      корекційно-розвивальні заняття з дітьми «групи ризику», спрямовані на підвищення рівня соціально-психологічної адаптацію в новій системі взаємин;

-      організаційно-консультативна робота з шкільною адміністрацією, спрямована на вдосконалення процесу управління навчально-виховним процесом, створення соціальних і педагогічних шкільних умов, що сприяють успішній адаптації.

Корекційна робота проводиться протягом навчального року вчителями, класними керівниками з учнями, щодо підвищення рівня навченості та вихованості; батьками щодо покращення показників вихованості дітей.

В наявності корекційні картки на дітей групи ризику, дітей з девіантною поведінкою.

 

- наявність планів корекційної роботи

Програми індивідуальних та групових корекційних занять, плани роботи ШМО (за предметами),  план корекційно-розвивальних занять за програмою «Казкова школа».

 

5. ПІСЛЯДІЯ

 

 

- аналіз виконання наказів, рекомендацій

Педради, наради при директорі, засідання ШМО, засідання творчої групи.

 

- відслідковування динаміки

Діагностика, аналітичні довідки, накази,педради, наради.

 

- використання результатів моніторингу (атестація, педрада, збори тощо)

Планування роботи школи та предметних методичних об’єднань, ПМПК, складання щорічного навчального плану, атестація школи та педагогічних працівників, вибір тематики педрад та підготовка до них, загальношкільні та класні батьківські збори, стимулювання учнів та педагогічних працівників, складання рейтингу класів, організація профорієнтаційної роботи.

 

6. Участь у моніторингах різного рівня

 

 

- міжнародних

-

 

- національних

2013 рік (5,10 класи, моніторинг навчальних досягнень учнів)

 

- регіональний

2014 рік (моніторинг енергоефективності навчального закладу)

 

- міському

2015 р. (8 класи - фізика; 5,9 класи - інформатика; 5 класи - трудове навчання, 7-мі класи - хімія); 2016 р. (5,6,9 класи - зарубіжна література)